REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [www.paparazzifashion.pl] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: PF OLGA PIOTROWSKA z siedzibą przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.112 B w Warszawie, NIP 8262066926 , REGON 146457491 , tel: 664-819-090 biuro@paparazzifashion.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Zamówienie poprzez stronę www.paparazzifashion.pl mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następująco:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu w zakładce kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin oraz sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta w koszyku sklepu i naciśnięciu przez niego przycisku “Kupuję”

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru różne formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania zamówionego towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1.Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy za wcześniejszym ustaleniem dnia i godziny odbioru. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie za zgodą sklepu internetowego. Sklep może odmówić zgody na odbiór osobisty.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności uprzednio kontaktując się ze sklepem mailowo lub telefonicznie (formularz zwrotu)

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Produkt zwracamy w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Produkt powinien zostac zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny bez sladów wskazujących na jego eksploatację. Koszty przesyłki ponosi sklep.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od dostarczenia nam przedmiotu będącego zwrotem i sprawdzenia towaru sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę wraz z kosztami  dostawy. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu www.paparazzifashioni.pl (w tym zdjęć banerów i opisów towarów) oraz szaty graficznej  bez pisemnej zgody sklepu. Informujemy, że wszystkie materiały zamieszczone na witrynie www.paparazzifashion.pl są prawnie chronione w myśl ustawy z dn. 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 30 czerwca 2000r

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.